Vanaf 2014 is geen notariële akte meer nodig voor de aftrek van periodieke giften. Dit biedt verenigingen meer mogelijkheden om sponsors te verwerven, omdat het voor sponsors van verenigingen gemakkelijker wordt om fiscaal voordeel te behalen. Wel zijn er aan de periodieke giftenaftrek voorwaarden verbonden.

Voordelen periodieke giften
Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de giftenaftrek. Er bestaan gewone giften en periodieke giften. Gewone giften moeten zijn gedaan aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan een SSBI (steunstichting sociaal belang behartigende instelling). Daarnaast geldt dat deze giften slechts aftrekbaar zijn tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.
Periodieke giften geven ten opzichte van gewone giften echter meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u geeft aan een vereniging en/of aan een ANBI. Daarnaast zijn de drempels niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en de gever inkomstenbelasting besparen.

Voorwaarden periodieke giften
Giften zijn volgens de Belastingwet pas periodieke giften als u voldoet aan een aantal voorwaarden:
– De verplichting tot het geven moet in een akte van schenking zijn vastgelegd. Tot en met 2013 was een notariële akte van schenking benodigd. Deze voorwaarde wordt geschrapt. Vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende.
– In de akte van schenking moet onder andere worden vermeld dat de periodieke giften minimaal jaarlijks worden uitgekeerd over een periode van ten minste vijf jaar. Langer mag natuurlijk ook.
– De giften zijn vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigen. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van bedragen.
Pas als u aan deze voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor de bovengenoemde voordelen.

Vertaald naar het verenigingsleven betekent dit dat verenigingen die contributieheffing inrichten als periodieke giften, hun leden een mooie aftrekpost bezorgen voor de inkomstenbelasting. Overigens kunnen ook opleidingskosten, instrumentenhuur, uniformgeld, etc. op deze manier meegenomen worden. Het is voorstelbaar dat verenigingen en hun leden overeenkomen het voordeel te delen, zodat ook de vereniging financieel voordeel haalt uit deze fiscale mogelijkheid.

Voorwaarden aftrek periodieke giften aan vereniging
Een periodieke gift aan een vereniging is aftrekbaar, als de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoet:
– De vereniging moet minstens 25 leden hebben.
– De vereniging mag niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn: de vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ook geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.
– De vereniging moet volledige rechtsbevoegdheid hebben. Daarvoor moet de vereniging bij notariële akte zijn opgericht of de verenigingsstatuten notarieel zijn vastgelegd. De vereniging moet zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
In de praktijk voldoen veel verenigingen aan deze criteria.

Sponsoring in de vorm van periodieke giften
Deze veranderingen bieden fiscale mogelijkheden voor de sponsors van verenigingen. Als sponsors zich al hebben verenigd in bijvoorbeeld een club van 100, is de stap naar periodieke giftenaftrek niet groot meer. Ten slotte hebben ook de verenigingen er baat bij, omdat er meer zekerheid ontstaat over de toekomstige inkomsten. Daarnaast is het naar verwachting gemakkelijker om sponsors te krijgen, omdat de lasten voor de sponsors substantieel dalen.