Naar keuze van de leerling en in onderling overleg kan gekozen worden voor een examentraject, ofwel voor recreatief spelen. Wat beide begrippen inhouden, is vastgelegd in mijn leerplan. Dit leerplan vindt aansluiting bij landelijk geformuleerde exameneisen en het Raamleerplan HaFaBra.
Uiteraard is ook maatwerk mogelijk, waarbij de specifieke hulpvraag wordt besproken en een passende oplossing altijd wel wordt gevonden.

Recreatief spelen

Bij Recreatief muzikantschap wordt met de leerling een individueel lesplan afgesproken, waarbij de te behalen doelen niet door exameneisen worden gedicteerd, maar in overleg met de leerling worden geformuleerd.
Er moet vooruitgang zijn in de prestaties. Een evaluatie van de prestaties wordt tweemaal per jaar gehouden aan de hand van een schriftelijke rapportage. Oudere leerlingen ontvangen geen rapport. Met leerlingen vanaf negentien jaar vindt doorlopend een mondelinge evaluatie plaats, zoals beschreven in het ‘Kwaliteitskader muzieklessen’.
De lesvorm die bij Recreatief muzikantschap wordt gehanteerd bestaat uit individuele lessen in een in overleg vastgestelde frequentie en lesduur.

Examentraject

Het examentraject is het traject waarbij leerlingen toewerken naar het afleggen van een examen. Er kunnen vier diploma’s behaald worden: het A-, B-, C- en D-diploma.
De duur van elke fase is afhankelijk van een aantal factoren, zoals aanleg, motivatie en zelfwerkzaamheid van de leerling, duur en frequentie van de les, etc. Over het algemeen worden de volgende termijnen gehanteerd:
– A 3 jaar;
– B 2 jaar;
– C 2 jaar;
– D 2 jaar.

Een evaluatie van de prestaties wordt tweemaal per jaar gehouden aan de hand van een schriftelijke  rapportage. De examinering geschiedt volgens landelijk geldende exameneisen, zoals vastgesteld in het Raamleerplan HaFaBra. Leerlingen worden voorbereid op de examens via een leerroute volgens het door mij ontwikkelde ‘Kwaliteitskader muzieklessen ‘ en de door mij samengestelde  ‘Literatuurlijst per niveau ‘. Kwaliteitskader en literatuurlijst samen vormen mijn leerplan. Dit leerplan wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Voor examinering wordt aangesloten bij bondsexamens, die regelmatig in de regio  worden georganiseerd. Ook kan eens per maand examen worden gedaan bij Kunstbalie in Tilburg.
De lesvorm die in het examentraject wordt gehanteerd is de individuele les als jaarcursus, wekelijks of tweewekelijks.